การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-045-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 02 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย การประชุมให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
การประชุมให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเภสัชกรผู้สนใจ
คำสำคัญ