การประชุมวิชาการ
Medicines… Lifetime Quality and Good Public Procurement
ชื่อการประชุม Medicines… Lifetime Quality and Good Public Procurement
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-005-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดซื้อจัดหายาของภาครัฐ เพื่อประสิทธิผลในการรักษาโรค และความปลอดภัยในผู้ป่วยตลอดจนการใช้งบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพจากการที่กระทรวงการคลังได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญเพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ความทราบแล้วนั้น
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นความสำคัญในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจร่วมกับระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อยาเพื่อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอันจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาคุณภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เภสัชกรรมสมาคมฯ รับทราบถึงนโยบายใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อภาครัฐ ปัญหาคุณภาพยา และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดซื้อภาครัฐที่ดีตลอดระระเวลาหนึ่งปีหลังจากการบังคับใช้ราชบัญญัติจัดซื้อฯ จึงเห็นควรจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง “Medicines….. Lifetime Quality and Good Public Procurement” ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมในการปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อภาครัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th