การประชุมวิชาการ
“Transplantation 4.0”
ชื่อการประชุม “Transplantation 4.0”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-008-10-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม S Ratchada ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1. แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2. แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ 3. อายุรแพทย์โรคไต 4. ศัลยแพทย์ทั่วไป 5. พยาบาล 6. เภสัชกร 7. นักเทคนิคการแพทย์ 8. น
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในวงการแพทย์ สามารถทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิเช่น ไตวายเรื้อรัง ตับแข็ง และหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การประชุมนี้เป็นการให้ความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาชิก
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพการผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตาย
4. เพื่อยกระดับคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Transplant 4.0