การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease โดยความร่วมมือของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตากสินและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease โดยความร่วมมือของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตากสินและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-008-08-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลตากสิน
วันที่จัดการประชุม 11 -18 กันยายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม (dementia) ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีการดำเนินไปของโรคอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการเสื่อมถอยของพุทธิปัญญา (cognitive functions) ที่มากขึ้น ความสามารถในการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวันลดลง และเกิดปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม (behavioral and psychological symptoms in dementia, BPSD) ที่มากขึ้น ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) ของโรคอัลไซเมอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy of Alzheimer’s disease จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านการใช้ยาในการชะลอการเสื่อมของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาสำหรับชะลอการเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ