การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 10: “The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 10: “The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 14 -16 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 220 คน และนิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ พบได้บ่อยในทุกกลุ่มผู้ป่วย และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกาย มีระดับความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิตได้ ประกอบกับปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญส่วนใหญ่ต้องอาศัยยาต้านจุลชีพ การพิจารณาเลือกใช้ยาต้าน จุลชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ส่งผลให้ลดปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาล รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ จะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ คุณสมบัติของยาต้านจุลชีพชนิดต่าง ๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยาบำบัดรักษาโรคติดเชื้อในยุคของเชื้อดื้อยาอย่างสมเหตุผล รวมทั้งแนวทางการปรับใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในสภาวะต่าง ๆ
ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด The modern concept of antimicrobial management in real-life clinical practice ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย ปัญหาเชื้อจุลชีพดื้อยา และการพิจารณาเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยได้อย่างสมเหตุผล ทันท่วงที และปลอดภัย ทำให้ผู้ป่วยประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในระบบต่าง ๆ และการใช้ยาบำบัดรักษาอย่างสมเหตุผล
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้อ
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.pharm.chula.ac.th/ce) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ - ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านละ 4,000 บาท - ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ท่านละ 4,500 บาท **ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิดาภา (หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา) โทร. 02-218-8283, อีเมลล์ CE@pharm.chula.ac.th