การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ “ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ “ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-018-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
วันที่จัดการประชุม 18 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1) เภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยาในจังหวัดนครปฐม 45 คน 2) คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำนวน 3 คน 3) เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ปี 2558-2562 ที่ดำเนินการในระดับจังหวัดนครปฐมภายใต้มาตรการเชิงนโยบาย “จังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่” ที่มุ่งเน้นไปที่การเลิกบุหรี่โดยความร่วมมือของเครือข่าย และชุมชนในแต่ละอำเภอในนครปฐมทั้ง 7 อำเภอ เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน จากสถิติในปี 2560 พบว่าประชากรในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครปฐมมีผู้สูบบุหรี่ 17,051 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูบบุหรี่ได้รับการให้บริการเลิกบุหรี่จำนวน 4,154 ราย และมีอัตราการเลิกสำเร็จร้อยละ 24
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาลา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่เล็งเห็นว่าเครือข่ายของชมรมร้านยาในจังหวัดนครปฐมจะเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการให้บริการเลิกบุหรี่ เนื่องจากร้านยาเพราะอยู่ในแหล่งชุมชนสาธารณะผู้สูบบุหรี่เข้าถึงง่าย และสะดวกในการรับบริการ ประกอบกับสังคมรับรู้ถึงบทบาทวิชาชีพและการสร้างเสริมสุขภาพของเภสัชกรชุมชนมากขึ้นทั้งด้านการเลิกบุหรี่ การคัดกรองโรคเรื้อรัง การปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การให้บริการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (non-communicable disease NCD) ประกอบกับนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ที่มียุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายต่างๆ ดังนั้นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาลา จึงจัดโครงการอบรม “โครงการร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่” ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ สร้างความรู้ความชำนาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลิกบุหรี่ทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา ภายใต้การสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) และแผนงานควบคุมยาสูบเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ปี 2559-61 โครงการเภสัชอาสาเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่แบบใช้ยาและไม่ใช้ยาให้กับร้านยาในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเครือข่ายชมรมร้านยานครปฐมและภาคีเครือข่ายต่างๆโดยการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายการให้ความร่วมมือในการให้บริการอันจะก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการควบคุมยาสูบและการพัฒนาการบำบัดผู้เสพยาสูบในพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ