การประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-022-03-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 28 -31 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจทั่วประเทศ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาเริ่มต้นจากห้องฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายสู่หอผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยทุกรายจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวดเร็วจากบุคลากรหลายสาขาร่วมกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ซึ่งทางคณะผู้จัดประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคลากรสหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยจะเน้นเนื้อหาวิชาการที่จะนำไปใช้ได้จริงในทางเวชปฏิบัติ ซึ่งจะมีวิทยากรจากสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรม ทราบถึงวิวัฒนาการ องค์ความรู้ ใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยภาวะวิกฤต
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยภาวะวิกฤต
คำสำคัญ
Emergency and Critical Care Medicine, Emergency Update, Medicine rama, Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
. อัตราค่าลงทะเบียน รายละเอียด อัตราค่าลงทะเบียน หมายเหตุ Lecture ท่านละ ๔,๐๐๐ บาท Workshop A ท่านละ ๒,๕๐๐ บาท รับจำนวน 50 ท่าน Workshop B ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท รับจำนวน 50 ท่าน Workshop C ท่านละ ๑,๕๐๐ บาท รับจำนวน 20 ท่าน