การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-004-03-2561
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจำนวน 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และถือเป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 (Thailand 4.0) นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านสังคมผู้สูงอายุเริ่มเข้ามา สังคมดิจิทัลเริ่มมีบทบาทต่อพฤติกรรมต่างๆ ร้านขายยาจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติที่ดีของร้านขายยา (Good Pharmacy Practice-GPP) ที่บังคับให้ร้านขายยาที่จะเปิดใหม่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าวก่อน รวมไปถึงร้านขายยาเดิมที่ต้องผ่านมาตรฐานภายใน 8 ปี ทำให้ร้านขายยาต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้การพัฒนาให้ร้านมีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าจึงเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพ และมีบริการที่มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะที่ร้านยาตั้งอยู่
ด้วยเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาร้านยาในอนาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล จึงจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ร้านยา 4.0: ทิศทางและการเตรียมตัว” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาร้านยาให้ได้มาตรฐานให้แก่เภสัชกรที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรร้านยามีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางร้านยา 4.0
2. เพื่อให้ร้านยานำไปประยุกต์ในการปฏิบัติให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
ร้านยา 4.0, ทิศทางและการเตรียมตัวของร้านยา, กฎหมายร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
1. สำนักงานธุรการคณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4 ชั้น 2) โทร: 02-997-2222 ต่อ 1420 ,1422,1464 และ 1465 โทรสาร: 1403 E-mail: rsu.pharmacy@gmail.com 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล โทร: 02-115-1284 โทรสาร: 02-115-1287