การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ HATHAI : “Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2018
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ HATHAI : “Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 2018
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-003-03-2561
สถานที่จัดการประชุม รร.วินเซอร์
วันที่จัดการประชุม 28 -30 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้มีความรู้ที่ทันสมัย และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในทีม สหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ และตัวอย่างของบทบาทเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพไปใช้ในการต่อยอด และพัฒนางานของตนเองต่อไป
คำสำคัญ
HATHAI ,Cardiovascular Pharmacotherapy and Pharmacy Practice