การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนปีงบประมาณ 2561
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาแหล่งฝึกร้านยา ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนปีงบประมาณ 2561
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-03-2561
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 23 มีนาคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แหล่งฝึกเป้าหมายร้านยาด้านเภสัชกรรมชุมชน 8 แห่ง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แนวคิดสมรรถนะหลักร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณทิต กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งแหล่งฝึกที่สำคัญแหล่งหนึ่งคือร้านยา ที่ต้องรองรับบทบาทหน้าที่หลักคือการฝึกการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนและตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรม การจัดการฝึกงานในร้านยา จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทำงานด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา และเพื่อที่จะได้จบออกไปเป็นเภสัชกรชุมชน(ร้านยา)อย่างมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาฯนี้ได้ผ่านระยะเวลามาประมาณ 4 ปีแล้วและได้มีการปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติฯทั้งในแง่เนื้อหา แนวคิดและกระบวนการฝึกปฏิบัติฯมาเป็นระยะๆ โดยคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรมชุมชน (ศ.ศ.ภ.ท.) ทั้งนี้ คุณภาพของนักศึกษาฝึกงานฯที่พึงประสงค์จากการปรับปรุงคู่มือฝึกปฏิบัติงานฯดังกล่าว ต้องมาจากทั้งในส่วนของคณะวิชา ที่ถ่ายทอดทางด้านองค์ความรู้ และทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน และคุณภาพในอีกส่วนต้องมาจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึกฯ(ร้านยา)ที่มีคุณภาพ ที่ช่วยฝึกฝนทางด้านทักษะและการปฏิบัติฯจากสภาวะแวดล้อมจริงให้แก่นักศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้มีเกิดการพัฒนาแหล่งฝึกฯ ที่สอดคล้องกับคุณภาพของนักศึกษาฯที่พึงประสงค์และพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน(ร้านยา)ที่ดีทั้งทางด้านความรู้ด้านวิชาการ สมรถนนะความเป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกฯ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยในด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงการประชุมหารือ และวางแผนเพื่อมีเป้าหมายร่วมกันระหว่าง ร้านยาแหล่งฝึกฯ เฉพาะสาขาการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน (เฉพาะร้านยามุ่งเป้า) กับ คณะวิชาฯ เพื่อให้เกิดคุณภาพการฝึกฯที่มากขึ้น อันนำไปสู่การผลิตบัณฑิตอันพังประสงค์และเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการฝึกฯด้านบริบาลเภสัชกรรมชุมชนแก่แหล่งฝึกฯและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนแก่แหล่งฝึกฯ จนนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
2.เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาการฝึกฯร่วมกัน ระหว่าง คณะวิชา และแหล่งฝึกฯ
คำสำคัญ