การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-011-01-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 26 มกราคม 2561
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรจากแหล่งฝึกปฏิบัติกงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เภสัชกรผู้สนใจทั่วไป 3. อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา จำ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักว่า การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชน และสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในระหว่างที่นักศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในชั้น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม แต่จากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักศึกษายังขาดทักษะการปฏิบัติวิชาชีพจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จากแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มีการประชุมการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษาในแหล่งฝึก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวความรู้ แนวคิด เรื่องรูปแบบ ระบบการจัดการ การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกฝึก และระหว่างออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเภสัชศาสตร์กับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และสนับสนุนการเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้ทันกับสถานการณ์และความก้าวหน้าในวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรมให้อยู่ในระดับดีที่สุด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเต็มที่
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ และฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับอาจารย์แหล่งฝึก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และรับฟังประสบการณ์ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับสากล
3. เพื่อเป็นการพัฒนาเภสัชกรแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ
เภสัชศาสตร์ศึกษา, แหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
วิธีสมัครการประชุม
Online