การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อการประชุม โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-004-02-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
วันที่จัดการประชุม 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย - เภสัชกรทั่วประเทศของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา และโรงพยาบาลเอกชน ที่ทำงานด้านการดูแล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขทั่วโลก สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านโรคทางระบบประสาท และได้มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤตเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย และมีการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเภสัชกรเป็นส่วนหนึ่งในทีม จึงควรต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ รวมถึงแนวทางใหม่ๆในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมอง จึงจัดโครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อให้เภสัชกรที่มารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผุ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ
โรคทางระบบประสาท, โรคหลอดเลือดสมอง
วิธีสมัครการประชุม
ไม่เสียค่าลงทะเบียน ใช้เงินนอกงบประมาณ สถาบันประสาทวิทยา