การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน ตอนบน เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านขายยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ภาคอีสาน ตอนบน เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-013-10-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อาวานี่ ขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 15 ตุลาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยาและเจ้าของร้านขายยา ในเขตภาคอีสานตอนบน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหารเป็นปัญหาสาคัญ ที่บบบ่อยในผูปวยที่เขปารับบริการทางสาธารณสุชในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับรปานขายยา คลินิก จนถึงโรงบยาบาลระดับต่างๆ การใหปบริการใหปการรักษาและแนะนาเบื้องตปนใหปกับผูปวย
ในเบื้องตปน นั้นมีความจาเป็นและสาคัญ ในการแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีผูปวยจานวนมาก ดังนั้น
ผูประกอบการรปานขายยาจึงความจาเป็นตปองมีความรูปเบื้องตปนเดี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่บบบ่อย ไดปแก่
โรคกรดไหลยปอน ภาวะปวดทปอง dyspepsia โรคกระเบาะอาหาร ภาวะทปองผูก ในแง่มุมต่างๆไดปแก่ ระบุปัญหา
ที่บบบ่อยของผูปวยโรคระบบทางเดินอาหารในผูปวยเขปารับการปรึกษาเบื้องตปนที่รปายขายยาและสถานบยาบาลระดับ
ตปนไดป, มีความเขปาใจเรื่องกลไกการเกิดโรคที่บบบ่อยโดยสรุปไดป, มีความเขปาใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของโรคระบบ
ทางเดินอาหารที่มีความจาเป็นตปองส่งต่อถึงแบทย์ และใหปการดูแลรักษาเบื้องตปนผูปวยที่มีปัญหาที่บบบ่อยของผูปวยโรค
ระบบทางเดินอาหารและใหปคาแนะนาในการปฎิบัติตัวเบื้องตปนแก่ผูปวยที่เหมาะสมไดป
สาหรับปัญหาที่บบบ่อยในโรคตับนั้น ควรมีความรูปความเขปาใจเกี่ยวกับอาการเบื้องตปนของโรคตับ สาเหตุที่สาคัญ
ของโรคตับ และ โรคตับคั่งไขมันซึ่งเป็นปัญหาที่บบบ่อยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะกลายเป็นปัญหาโรคตับที่สาคัญ
ที่สุดในอนาคต ในแง่กลไกการเกิดโรค แนวทางการรักษาและการใหปคาแนะนาเบื้องตปน สาหรับการดูแลสุขภาบของ
ผูปวย
วัตถุประสงค์
1. ไดปทราบถึงกลุ่มโรคและอาการของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับที่บบไดปบ่อย
2. ไดปทราบถึงการดูแลรักษาเบื้องตปนสาหรับผูปวยที่มีปัญหาโรคระบบทางเดินอาหาร หรือโรคตับอักเสบ และ
ใหปคาแนะนาในการปฎิบัติตัวเบื้องตปนแก่ผูปวยที่เหมาะสมไดป มีความเขปาใจถึงสัญญาณอันตรายสาคัญของโรค
ระบบทางเดินอาหารและตับที่มีความจาเป็นตปองส่งต่อถึงแบทย์
คำสำคัญ
โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหาร, อาการท้องผูกเรื้อรัง, ไขมันคั่งตับ