การประชุมวิชาการ
Community Pharmacist as A Driving Force for RDU PHARMACY : EAGLE
ชื่อการประชุม Community Pharmacist as A Driving Force for RDU PHARMACY : EAGLE
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-042-09-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา
วันที่จัดการประชุม 17 กันยายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา (RDU PHARMACY : EAGLE)
ทำไมจึงต้องมีการใช้ยาให้เหมาะสม มีเหตุมีผล ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา เพราะเหตุว่ายามีคุณประโยชน์ และโทษมหันต์ แต่ประชาชนเข้าถึงยาได้ง่ายกว่าเดิมมากมาย อาจจะรู้จากการอ่านในสื่อต่างๆ ที่อาจจะถูกต้อง หรืออาจจะคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงมากพอควร
เนื่องจากร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป และเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกแรกๆ ในการให้การรักษาและแนะนำการใช้ยาให้กับประชาชนในชุมชน แม้จะขัดต่อความเข้าใจ ความเชื่อที่อ่านมา บอกต่อกันมา แต่ความรู้ทางวิชาการมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ตอบโจทย์การรักษาได้ดีกว่า ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านั้น การสร้างความตระหนักในหน้าที่คือสิ่งที่เภสัชกรชุมชนพึงมีเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถโยงถึงความไม่ปลอดภัยในทันใดที่ใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม แต่ขณะเดียวกัน ประโยชน์จากยาก็มีเกิดคุณ หากสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลข้างเคียงจากยาได้
ดังนั้น ทางชมรมชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จะส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล Rational drug use (RDU) มากยิ่งขึ้น
2.เพื่อให้เภสัชกรเกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวพฤติกรรม 10 ประการของผู้รับบริการในร้านยา
3.เพื่อให้เภสัชกรเกิดทักษะการรับฟังให้ได้ใจผู้รับบริการ
คำสำคัญ
เภสัชกร ร้านยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล