การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-015-08-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 18 สิงหาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการผลิตยาในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การผลิตยาในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เภสัชกรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับยาที่ปลอดภัย มีขนาดการใช้ที่ถูกต้อง มีรูปแบบยาเหมาะสมและได้ผลในการรักษา ดังนั้นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการเตรียมยา จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเตรียมยาให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องศึกษาข้อมูลด้านความคงสภาพของยาเตรียมเฉพาะคราว เพื่อให้การเตรียมยาเฉพาะคราวมีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยโดยรวม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฟื้นฟูความรู้และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาและการเตรียมตำรับยารูปแบบต่างๆ และการศึกษาความคงสภาพยาเตรียมเฉพาะคราว
2.เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติการตั้งสูตรตำรับและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคงสภาพยาเตรียมเฉพาะคราวได้
3. เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเตรียมยาและการศึกษาความคงสภาพกับวิทยาการและผู้เข้าประชุมคนอื่นๆ
ผู้เข้าร่วม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.phar.ubu.ac.th/extem_stability/