การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560 วิชรพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1/2560 วิชรพยาบาล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-035-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวิชรพยาบาล
วันที่จัดการประชุม 20 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย .อาจารย์เภสัชกรแหล่งฝึก อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรและเป็นกระบวนการที่สำคัญของการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะในวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน สิ่งที่จำเป็นนอกจากการเรียนเนื้อหาทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว การได้ออกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริงจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกนำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ดังนั้นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อกระบวนการจัดการฝึกปฏิบัติงานและควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนร่วมกับคณะฯ ในการทำให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสอนนักศึกษา อีกทั้งยังทำให้เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะฯ และแหล่งฝึกต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนความรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัยแก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกงานระหว่างแหล่งฝึก และระหว่างแหล่งฝึกกับอาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะฯ และแหล่งฝึก
คำสำคัญ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
วิธีสมัครการประชุม
เบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัช