การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-033-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 คณะแพทยศาสดร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 19 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย หน่วยระบบทางเดินหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ service plan COPD เขต 7
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ให้ได้มาตรฐานสากล ลดการรับบริการที่ห้องฉุกเฉิน และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีพใต้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป และเพื่อให้การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานสากล เข้าถึงระดับปฐมภูมิ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ที่ได้มาตรฐานได้ง่ายและทั่วถึงขึ้น และเป็นการเพิ่มพูนความความสามารถเทคนิคใหม่ๆ
คำสำคัญ
Best practice sharing, Improve quality of Asthma, COPD management