การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไต
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไต
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-021-04-2560
สถานที่จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 18 -19 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรครอบครัว หรือ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสงขลา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจสนับสนุนการพัฒนางานตามวิชาชีพ เภสัชกรรมอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมิติของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ เพื่อให้มีการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคไตมักเป็นเป้าหมายในการเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัว ซึ่งนอกจากปัญหาที่เกิดจากยาแล้ว เช่น การบริหารยาหลายรายการ การปรับขนาดยา การเกิด drug interaction ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่ผู้ป่วยยังต้องได้รับการดูแล ทั้งด้านโภชนาการ การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย การดูแลแผล การฟอกไต ดังนั้น เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในทีมหมอครอบครัวจึงต้องมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากที่สุด
ในการนี้ คณะทำงานพัฒนาบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนด training need เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไตขึ้น เพื่อเป็นการติดอาวุธให้กับเภสัชกรในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมั่นใจ สร้างคุณค่าให้กับวิชาชีพ และสุดท้ายเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัย คัดกรอง และการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต
2. เพื่อให้เภสัชกรมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคไตแบบองค์รวม
คำสำคัญ
เภสัชกรครอบครัว, Chronic kidney disease, CKD
วิธีสมัครการประชุม
-