การประชุมวิชาการ
Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain
ชื่อการประชุม Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-020-04-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 09 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวด เป็นอาการเป็นความรู้สึกไม่สุขสบายที่เกิดจากมีการกระตุ้นประสาทรับความเจ็บปวด ทั้งนี้มักเกิดจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในบริเวณที่เกิดอาการปวด เจ็บ ระคายเคือง อักเสบ บาดเจ็บ หรือถูกทำลาย โดยสาเหตุการเกิดนั้นสามารถเกิดได้หลายสาเหตุ การรักษาที่ถูกต้องจึงจำเป็นสำหรับผู้ที่มารักษา
ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท Pfizer จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมวิชาการให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรผู้สนใจ ในเรื่อง Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain โดยได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้ความรู้กับเภสัชกรชุมชนในเรื่อง “Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain”
คำสำคัญ
Pain management
วิธีสมัครการประชุม
-