การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 49) \"Cardiology on the move\"
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 49) \"Cardiology on the move\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-026-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
วันที่จัดการประชุม 24 -25 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล, เภสัชกร ใน รพ.รัฐบาล และ รพ.เอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เช่นอาหารการกิน การขาดการออกกำลังกาย การมีโรคอื่นควบด้วยเช่นความดัน เบาหวาน ไต และสุดท้ายจนทำให้ถึงภาวะของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในชนิดต่างๆ ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงได้ตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะในแทบทุกจะโรงพยาบาลในทุกวันนี้จะมีผู้ป่วยโรคหัวใจถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างมาก และผู้ที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้แล้ว นอกจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และบุคคลที่จะต้องช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งคือพยาบาลโรคหัวใจ เภสัชกรรมที่ต้องรู้เรื่องยาโรคหัวใจ ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับพยาบาล และเภสัชกร ขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ให้พยาบาล และเภสัชกรสามารถนำไปดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมความรู้ตลอดจนทักษะให้กับพยาบาล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้พยาบาลเข้าใจหลักการ ในการบำบัด รักษาผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. พยาบาล และเภสัชกร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
คำสำคัญ
Cardiology on the move