การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งให้มีสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมภายในประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากฎหมายหลักเกณฑ์ และให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการดำเนินการเพื่อขออนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์อย่างมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ อาหาร และเครื่องสำอาง กอปรกับทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งมีสมาชิกเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้จึงเห็นสมควรจัดให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านดังกล่าวมาอบรมให้ความรู้แก่เภสัชกรเพื่อให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) บทบาทแนวทางการทำงานสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2) ข้อมูลกฎหมายและหลักเกณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ คือ ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางและอาหาร ที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
Drug Regulation, Medical Device Regulation, Food Regulation, Cosmetic Regulation
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.rapatregistration.com **รับสมัครเฉพาะสมาชิกของสมาคมฯ ปี 2559-2560 เท่านั้น**