การประชุมวิชาการ
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-004-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -28 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ