การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิดที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2) เป็นลบ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิดที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2) เป็นลบ
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-006-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 14 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ที่สนใจ ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) มีความการพัฒนาที่รวดเร็วและรุดหน้าไปมาก ทั้งนี้เมื่อไม่นานนี้ ได้มีการวิจัยและพัฒนายาในกลุ่มตัวยับยั้งซีดีเค4/6 (anti-CDK 4/6) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2) เป็นลบ
การบรรยายนี้จะเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในแง่ขององค์ความรู้ใหม่ และได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ตลอดจนแนวทางการรักษาตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงชนิดของมะเร็งเต้านม ความสำคัญทางการแพทย์ ปัญหาที่ยังคงต้องใช้รับการแก้ไข ตลอดจนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับมะเร็งเต้านมในแต่ละชนิด
2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการและเหตุผล การวิจัยพัฒนา กลไกลการออกฤทธิ์ของยากลุ่มใหม่ โดยเฉพาะตัวยับยั้งซีดีเค 4/6 และประโยชน์ของยาใหม่นี้ต่อผู้ป๋วยโรคมะเร็งเต้านมที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2)
คำสำคัญ
โรคมะเร็งเต้านม ตัวยับยั้งซีดีเค 4/6 การรักษาแบบมุ่งเป้า
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่มลงทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ที่นั่ง