การประชุมวิชาการ
โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา 2560
ชื่อการประชุม โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา 2560
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-007-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันที่จัดการประชุม 08 -09 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การดำเนินกิจการร้านขายยาในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสืบเนื่องมาจากข้อบังคับและกฎหมาย
ใหม่ๆที่ถูกนำมาบังคับใช้ นอกจากน้ียังมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม,วิถีชีวิต ,ความเป็ นอยู่,คู่แข่งขัน,เทคโนโลยี,การคมนาคม,
การตลาด,การสื่อสาร ความทันสมัยรวมทั้ง แนวคิดและระบบการจัดการที่ทันสมัย โดยยึดหลักการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและ
ลูกค้าเป็นหลัก มีการรุกคืบเข้ามาด าเนินกิจการของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ รวมทั้ง ปัจจัยจากการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ของทั้ง 10 ประเทศ โดยที่ประเทศไทยประกาศตัว เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ
ร้านขายยาซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบริการด้านสุขภาพจึงต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ทั้ง ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
และด้านความรู้ทางวิชาการของวิชาชีพ ที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการบริการและมี
ความสามารถในการแข่งขัน
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมจัดโครงการ การประชุมวิชาการด้านยา
“PHUKET SMART DRUGSTORE 2017 ” หัวข้อ “ โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา 2560 ” เพื่อพัฒนาร้านขายยาให้สอดคล้องรับกับ
หลักการและเหตุผลดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
2. เพื่อเพิ่มทักษะ ศักยภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เลือกใช้ยา ได้ถูกต้อง สมเหตุผล
3. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกร้านขายยาได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน,ได้แลกเปลี่ยนความคิด และมีความสามัคคีต่อกัน
คำสำคัญ