การประชุมวิชาการ
การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-018-06-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องบรรยายสุนาลินี นิโครธานนท์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 21 -23 มิถุนายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แหล่งฝึกงาน , คณะกรรมการหน่วยเภสัชสนเทศ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานการให้บริการสารสนเทศทางยา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป ต้องเน้นความถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ และเข้าใจในแนวคิดการออกแบบการวิจัย รวมถึงสถิติที่ใช้ในการตีความข้อมูล เช่น ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ความพอเพียงของการสุ่ม ความลำเอียงเชิงระบบที่ปรากฏในการทดลอง เป็นต้น
จากเหตุผลข้างต้นบุคลากรในฝ่ายงานเภสัชสนเทศจำเป็นต้องมีความพร้อมในการตีความข้อมูลและประเมินวรรณกรรม เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างคล่องตัว จึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมทักษะเหล่านี้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแหล่งฝึก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและศักยภาพในการนำองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในclinical setting อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานอย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนความเข้มแข็งในการทำงานวิจัยในหน่วยงานในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เภสัชกรแหล่งฝึกที่ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชสนเทศ ในการประเมินองค์ความรู้ใหม่ทางเภสัชกรรมบริบาล โดยการประเมินวรรณกรรมได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
คำสำคัญ
การประเมินวรรณกรรม/สารสนเทศทางยา/การบริบาลทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
-