การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-004-04-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่จัดการประชุม 07 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เภสัชกร นักวิจัย บุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่เปิดการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ในการนี้ จึงมีความประสงค์จัดงานประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยรังสิตและคณะเภสัชศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งวิชาการ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม
4. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (Continuing Pharmaceutical Education, CPE) เพื่อการพัฒนาตนเองของเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
Phytomedicine, Ethnopharmacology, Pharmacotherapy