การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งที่ 9
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งที่ 9
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-005-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย เภสัชกรในจังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคามและ/หรือจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยภารกิจด้านการวิจัยนั้นจักต้องเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกับนโยบายวิจัยทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคเพื่อให้มีผลการนำผลงานวิจัยนั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ในการดำเนินงานให้ภารกิจด้านงานวิจัยบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นจักต้องมีระบบและกลไกส่งเสริมงานวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันจึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งการประชุมวิชาการนี้ได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนเป็นปีที่ 9 แล้ว และได้เป็นช่องทางฝึกฝนให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีทักษะในการนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสเปลี่ยนประสบการณ์ อันจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา องค์ความรู้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักวิจัยและคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

คำสำคัญ
ผลงานวิจัย 3 สถาบัน