การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-006-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
วันที่จัดการประชุม 19 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมยา นครสวรรค์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เภสัชกร ในเขตจัดหวัดนครสวรรค์ จำนวน 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมยา นครสวรรค์ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผู้ประกอบการร้านขายยาเป็นเภสัชกรและมิใช่เภสัชกร มีสมาชิกจำนวน 251 ราย มีคณะกรรมการบริหารสมาคมยา นครสวรรค์ ประกอบด้วย อดีตนายกสมาคมยา นายกสมาคมยา เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอำเภอรวม 14 อำเภอ มีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงสมาชิกร้านขายยาในจังหวัด ได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมยานครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงวิชาการ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า และเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ และร่วมผลักดัน สนับสนุนให้ร้านขายยาของสมาชิกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง โดยเฉพาะไม่มีการจำหน่ายยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกจิตสำนึกของสมาชิกร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
การจัดงานประชุมสมาชิกสมาคมยา นครสวรรค์ เป็นการจัดงานปีละ 1-3 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ / จังหวัดใกล้เคียงต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการประกอบวิชาชีพในร้านขายยาให้มีประสิทธิภาพ
เนื่องด้วยสมาคมยา นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “ การดูแลโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก และเคล็ดลับการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ” และหัวข้อ “ Eczema with dry skin and contact dermatitis management ” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 สถานที่จัดงาน
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุม ทางผู้จัดจึงส่งรายละเอียดในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณาในการรับรองการประชุม และเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดของการจัดประชุมวิชาการดังนี้
วัตถุประสงค์
1. แนวทางการปฏิบัติและพัฒนาร้านขายยาตามกฎหมาย
แนวทางพัฒนาร้านขายยา สู่การมีวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา ( GPP )
2. เนื่องจากในปัจจุบัน มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีความหลากหลาย ทำให้ทางผู้จัดเห็นว่า ควรมีการให้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำให้เหมาะสมกับทางเภสัชกร และบุคคลากรในร้านยา รวมถึงรายละเอียดและ การจัดการให้คำแนะนำในการดูแลรักษา เพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น
3. เพื่อให้เกิดการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำให้เหมาะสมกับสภาพผิว
4. เพื่อจำแนกแนวทางการรักษาโรคผิวหนังอักเสบให้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้านยา และ หน่วยงาน
คำสำคัญ
ลักษณะอาการของโรคผื่นผิวหนังในเด็ก พร้อมแนวทางการรักษาปฏิบัติของผู้ป่วย
วิธีสมัครการประชุม
สมาคมยานครสวรรค์