การประชุมวิชาการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antibicrobial Resistance: AMR)
ชื่อการประชุม การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antibicrobial Resistance: AMR)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-030-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม จิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 10 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุดรธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เขตสุขภาพที่ 8
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จัดโดย โรงพยาบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานการดำเนินโครงการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เขตสุขภาพที่ 8
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล