การประชุมวิชาการ
Special Forum for Pharmacists “Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing”
ชื่อการประชุม Special Forum for Pharmacists “Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-014-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ “ร้านยาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการเริ่มดำเนินโครงการ “ร้านยาส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”โดยความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านยา ส่งผลให้การใช้ยามีประสิทธิผล ปลอดภัย และมีความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ โดยมีร้านยาทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและพัฒนาให้ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินกิจกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภายในร้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการดำเนินการ และเพื่อสร้างเครือข่าย การประสานการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินงาน และร้านยาที่เข้าร่วมโครงการด้วยกัน จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Special Forum for Pharmacists Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่างเภสัชกรที่มีประสบการณ์และเภสัชกรรุ่นใหม่
2. หาแนวทางการดำเนินกิจกรรม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล วิธีการให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วย ที่เข้ากับบริบทของร้านยาแต่ละร้าน
3. ปรับแนวคิด ทัศนคติและเสริมพลังให้แก่ร้านยาที่เข้าร่วมกิจกรรม
คำสำคัญ
Knowledge Management, Pharmaceutical practice, Transformative Learning, RDU
วิธีสมัครการประชุม
-