การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการแนวทางการทำ R2R งานคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการแนวทางการทำ R2R งานคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-029-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมร่มไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่จัดการประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. จำนวน 65 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน วิถีการดำเนินชีวิต และรูปแบบความต้องการด้านบริการของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้เภสัชกรต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และมีการดำนินการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวนี้ จัดการประชุมโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีระบบ
คำสำคัญ
R2R, งานคุ้มครองผู้บริโภค