การประชุมวิชาการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชสมุนไพรในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ชื่อการประชุม โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชสมุนไพรในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
สถาบันหลัก สำนักบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่จัดการประชุม 20 -22 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 19.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ