การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-013-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับอนุญาต เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์วิทยากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้กำหนดกลยุทธ์การส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลด้านยาและสุขภาพที่เป็นกลางสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชนที่เป็นกลาง เป็นระบบ เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกแนะนำให้องค์กรควบคุมยาเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยเน้นที่ฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลยาที่ถูกต้อง เข้าถึงง่าย เนื่องจากมีหลักฐานชี้ว่าจะช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาไม่เหมาะสม อาทิ เชื้อดื้อยา ลดการใช้ยาในทางที่ผิดและอันตรายจากอาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานการวิจัยระบุว่าเอกสารกำกับยาในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีข้อมูลยาน้อยกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และประชาชนมีความเข้าใจต่อเอกสารกำกับยาน้อยกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส่วนข้อตกลงชุดเอกสารการขึ้นทะเบียนแบบอาเซียนกำหนดให้มีเอกสารกำกับยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน แต่ยังมีปัญหาในการนำไปสู่การปฏิบัติทั้งด้านคุณภาพ ความสอดคล้องและรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งการทบทวนทะเบียนตำรับยาให้เอกสารกำกับยามีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เอกสารกำกับยาหรือข้อมูลยาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และเป็นข้อมูลกลางสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จากเหตุผลข้างต้น ดังนั้นจึงเห็นควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดทำข้อมูลยาขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการและเภสัชกรโรงพยาบาลสามารถจัดทำข้อมูลยาหรือเอกสารกำกับยาทั้งสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการและเภสัชกรโรงพยาบาลสามารถจัดทำข้อมูลยาหรือเอกสารกำกับยาทั้งสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์