การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อการประชุม โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๔ ร้าน โดยชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี
อนึ่งในปี ๒๕๕๙ เพื่อตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรมในการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ชมรมร้านขายยาพิษณุโลก โดย เภสัชกรยงยุทธ กิจศรีนภดล ได้ริเริ่มให้มีการรวบรวมข้อมูลเภสัชกรที่ทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อการติดต่อประสานงาน โดยมีคณะทำงานของชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลกเป็นทีมประสานงาน และจัดกิจกรรมอันประโยชน์ต่อเภสัชกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง และหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ การร่วมกับบริษัทยาและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการสัญจรให้แก่เภสัชกรเขตภาคเหนือตอนล่าง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเภสัชกรเข้าร่วม ๑๒๐ คน ชมรมฯได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการได้ว่าชมรมฯมีศักยภาพพอเพียงในการจัดประชุมวิชาการเพื่อการสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ จึงได้ขออนุมัติเป็นหน่วยงานในเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการอนุมัติแล้วในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ชมรมฯจึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานทุกสาขาในเขตภาคเหนือตอนล่าง อันจะยังประโยชน์ให้เภสัชกรในวงกว้าง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
การประชุมวิชาการปี ๒๕๖๐ นี้ ได้กำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน ๖ เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรจะได้ประสบอยู่เสมอ รวมถึงความรู้ที่ควรต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยา และร่วมงานเลี้ยงเพื่อการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมทั้ง ๖ เรื่อง ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้
2. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
กรุณาติดต่อ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก