การประชุมวิชาการ
ประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2560 : Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านยา
ชื่อการประชุม ประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2560 : Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-008-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
วันที่จัดการประชุม 12 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรวมตัวกันของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านสถานการณ์ความไม่สงบที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี โดยมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลุ่มงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง และชมรมร้านยาในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่ได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมมาแล้วหลายกิจกรรม โดยเฉพาะที่สำคัญคือการได้สมัครจดทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย (สถาบันสมทบ) การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้สามารถจัดประชุมวิชาการที่สามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้เภสัชกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาชีพ นั่นคือ การเริ่มให้มีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้คงสภาพสมาชิกภาพเภสัชกรตามพระราชบัญญัติวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสภาเภสัชกรรมได้กำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องขั้นต่ำที่เภสัชกรควรเก็บได้ต่อรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพบว่า ยังมีสมาชิกเภสัชกรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมในระยะที่ผ่านมาจากบางเหตุผลข้อจำกัดส่วนตัวของสมาชิกและยังมีเภสัชกรอีกส่วนหนึ่งที่แม้จะมีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ยังไม่ได้จำนวนหน่วยกิตตามเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนด
พร้อมๆ กับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านสมุนไพรไทยแล้ว ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดทำ “งานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2560”
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมและเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงมีสุขภาพดี ได้รับบริการที่ถูกต้อง และปลอดภัยจากการใช้ยา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมระบบศึกษาเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) อีกด้วย
คำสำคัญ
1.Granules 2.Assistant Group 3.Leader Group 4.Detoxified Group 5.Scopoletin
วิธีสมัครการประชุม
-