การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ การเลือกใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การเลือกใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-024-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สหกรณ์บริการร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เภสัชกรถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาและเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ในระบบสาธารณสุขนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีการเสริมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์บริการร้านขายยาจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรและยาแผนโบราณ คือ รศ.ดร.ศุภชัย ติยวรนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้แก่เภสัชกรในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง และร้านขายยาในชมรมร้านขายยาจังหวัดอุดรธานี เพื่อที่ได้รับความรู้เรื่อง การเลือกใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้สนใน และบุคลากรในร้านขายยาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
คำสำคัญ
สมุนไพร, ยาแผนโบราณ, ร้านขายยา, การเลือกใช้