การประชุมวิชาการ
น่ารู้ภาวะไขมันในเลือดสูงภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อการประชุม น่ารู้ภาวะไขมันในเลือดสูงภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ อิสทิน สาธร กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมร้านขายยา
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมร้านขายยา จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบว่าปัญหาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอุบัติการณ์การตายลำดับหนึ่งของประชากรโลกและเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของไทย มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันสูงถึงกว่า 60,000 รายต่อปี นอกจากนั้นยังมีการสันนิษฐานว่าอาจมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวก่อนเข้ารับการรักษาอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยพบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาและความเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน คือผู้คนมักจะบริโภคอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ออกกำลังกายน้อย และมีความเครียดซึ่งโรคดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเองและผู้ที่ดูแล ซึ่งผู้ป่วยสามารถที่จะป้องกันและควบคุมได้ถ้ามีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องโดยกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้นี้จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรที่ประจำอยู่ที่ร้านยาได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแนะนำให้ความรู้เรื่องภาวะไขมันในเลือดสูง และปัญหาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อป้องกันการเกิดโรคของผู้ป่วยตั่งแต่เบื้องต้นและคุณภาพชีวิตในระยะยาว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด แก่ผู้ประกอบการร้านยาและผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
Hyperlipidemia, Cardiovascular disease (CVD), Astaxanthin, Olive fruit extract