การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ กฎหมายที่ร้านขายยาควรรู้ ประเด็นการจัดการยากลุ่ม เสี่ยงในร้านขายยาและหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) ใน ขย.2/ขย.3 • การเลือกใช้ cox-2 อย่างไรให้ปลอดภัย • Smart Uses of Oral Antibiotic in Drugstore • Pharmacology of Pain Medica
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ กฎหมายที่ร้านขายยาควรรู้ ประเด็นการจัดการยากลุ่ม เสี่ยงในร้านขายยาและหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) ใน ขย.2/ขย.3 • การเลือกใช้ cox-2 อย่างไรให้ปลอดภัย • Smart Uses of Oral Antibiotic in Drugstore • Pharmacology of Pain Medica
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม The Heritage Pattaya Beach Resort
วันที่จัดการประชุม 19 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม ชมรมผู้ประกอบการค้ายา จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในภาวการณ์ปัจจุบันกฎหมาย และแนวทางการักษาโรค ในร้านขายยาได้มีการเปลี่ยนแลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการ การรับราบข้อมูลใหม่ และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคต่างๆที่พบได้บ่อยในร้านยานั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง
ทางชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีความประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการเพื่อให้สมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี ได้มีการรับราบข้อมูลใหม่ และทบทวนความรู้ความเข้าใจในการรักษาโรคต่างๆที่พบได้บ่อยในร้านยา อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกชองชมรมที่เป็นเภสัชกรได้มีการเก็บหร่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนด
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี จึงมีความประสงค์จะขอให้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีการอนุมัติให้การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในการประชุมครั้งนี้
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ทราบแนวทางและนโยบายของสมาชิกร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี
• เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาสถานที่ขายยาที่ถูกต้อง
• เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในร้านยา
คำสำคัญ