การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่จัดการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการและเภสัชกรร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน ๑๒๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหน้าที่ในการอนุญาตสถานที่ประกอบการยา หรือการเพิกถอนใบอนุญาต การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของสถานที่ประกอบการยา การควบคุมหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของสถานที่ประกอบการยาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ออกตรวจเฝ้าระวังร้าน ขายยา จำนวน ๒๓๔ แห่ง ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ ๑๐๐) แยกเป็น ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๑๖๕ แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน ๒๗ แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน ๒๕ แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ จำนวน ๑๗ แห่ง
ประกอบกับในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายให้ส่งเริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และกำหนดเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 15 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบและการตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน เป็นไปอย่างสมเหตุผล ถูกต้องและคุ้มค่า
ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม กำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพ สถานที่ประกอบการยาให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราจึงจัดทำ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมุ่งหวังเพื่อลดและขจัดปัญหาการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ของร้านขายยาและเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริโภคยาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการร้านขายยา ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในด้านของสถานที่ประกอบการ และในด้านทักษะการจ่ายยาของเภสัชกร
๒. เพื่อให้ความรู้แก่เภสัชกรร้านขายยา เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมการกระจายยาที่มีความเสี่ยงสูงในร้านยา เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น
คำสำคัญ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล; ร้านยา
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ประสานงานโครงการ : ภญ.ลลิตา พรพนาวัลย์ โทร 038-511189 ต่อ 114 หรือ 144