การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-003-02-2560
สถานที่จัดการประชุม Theptarin Grand Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
วันที่จัดการประชุม 06 -10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรอื่น ๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ทั่วโลกให้ความสนใจและมีความตื่นตัวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมามากมาย นำมาซึ่งภาวะเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เป็นผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจของทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว อีกทั้งส่งผลกระทบขยายวงกว้างถึงระดับสังคมและประเทศชาติ
การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมทั้งผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์หลายสาขา พยาบาล นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ นักสุขศึกษา นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และอื่นๆ แม้ว่าจะมีการคิดค้นยาและวิธีการรักษาโรคเบาหวานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยยังคงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการดูแลและจัดการตนเอง การที่ผู้ป่วยจะดูแลและจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะเพียงพอ บุคลากรในทีมสุขภาพจึงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเป็น “ผู้จัดการตนเอง” ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในทีมสุขภาพจำเป็นต้องรอบรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เข้าใจผลกระทบของโรคและการรักษาต่อชีวิตของผู้ป่วย สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงควรเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดให้มีการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในทีมสุขภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม โดยหวังว่าการพัฒนาบุคลากรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานให้สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานได้ตามมาตรฐาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากของโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลรักษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบต่างๆ ของการให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้เป็นเบาหวาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 4,500 บาท (ก่อนวันที่ 31 มค.60) และ 5,000 บาท (หลังวันที่ 31 มค.60) 2. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทั่วไป 5,000 บาท (ก่อนวันที่ 31 มค.60) และ 5,500 บาท (หลังวันที่ 31 มค.60)