การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-002-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 19 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย ร้านยาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและมุกดาหาร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยระบบโรงพยาบาลเดิมนั้น มีจำนวนผู้ที่รับบริการหนาแน่น จึงอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษา รวมถึงการรักษาโรคเรื้อรัง ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และต้องการการรักษาในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านโรค มิติด้านยา มิติด้านผู้ป่วยเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการรักษา และมิติด้านสังคม
เภสัชกรร้านยา เป็นบุคคลากรสาธารณสุข ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด สามารถเข้าถึงได้ง่าย ถือเป็นหน่วยสุขภาพที่ตอบสนองต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื้อรัง และสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วมากขึ้น และยังสามารถช่วยเฝ้าระวังและให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้ ส่งผลให้สามารถลดอุบัติการณ์ของการเป็นโรคดังกล่าวได้ และกรณีผู้ป่วยที่ขาดการรักษาต่อเนื่อง เภสัชกรร้านยา ยังสามารถช่วยให้ความรู้ผู้ป่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการไปติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงยาได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้ยา ลดอุบัติการณ์ของโรคแทรกซ้อน และลดการพึ่งพิงผู้อื่น อีกทั้งร้านยาสามารถเป็นอีกหนึ่งหน่วยที่มีส่วนช่วยปรับ ลด พฤติกรรมการใช้ยาสูบของคนในชุมชนอีกด้วย และจะเห็นว่าเภสัชกรร้านยาเป็นหน่วยสำคัญเป็นหน้าด่าน เป็นกำลังเสริม เป็นกำลังหนุน ที่สามารถทำให้การดูแลสุขภาพองค์รวมและครอบครัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเภสัชกรประจำครอบครัวและการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และต่อเนื่องด้วย โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560 ซึ่งจะช่วยให้สร้างความตอกย้ำในบทบาทของเภสัชกรร้านยาให้เป็นเภสัชกรครอบครัวเพื่อให้บริการงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพสืบเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของร้านยาในกิจกรรมงานบริบาลชุมชนในร้นยาคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการของร้านยาให้เชื่อมต่อกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายงานบริการของร้านยาเชื่อมต่อกับสถานพยาบาลของรัฐ
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ระบบป้องกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบการส่งต่อ และการเยี่ยมบ้านของร้านยาคุณภาพ
คำสำคัญ