การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ Cardiac network forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ Cardiac network forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-001-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณูโลก
วันที่จัดการประชุม 07 -10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มีการจัดประชุมวิชาการ Cardiac network forum มาแล้ว 8 ครั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้จากการประชุมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจให้ก้าวหน้า สร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จึงเห็นควรให้จัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ ผลงานวิจัยและผลงานที่เป็น Best practice
2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
3. เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
4. สร้างกัลยาณมิตรเครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วน
คำสำคัญ
Cardiac Network Forum
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามได้ที่ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก