การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-004-02-2560
สถานที่จัดการประชุม องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายงานวิจัย อาจารย์ นักวิชาการด้านต่างๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชนประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยในส่วนวงการยา แพทย์ และสาธารณสุขนั้น มีการผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยระหว่างความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเภสัชกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนายาอย่างรวดเร็ว โดยมีการศึกษาวิจัยตั้งแต่ขั้นการออกแบบยาใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาสูตรตำรับยา การพัฒนากระบวนการผลิต ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม องค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีจัดเป็นผลสำเร็จอันหนึ่งของการผสมผสานองค์ความรู้ดังกล่าว ได้มีการศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น National Nanotechnology Initiative ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Nanonet (Nanotechnology Researchers Networks Center of Japan) ของประเทศญี่ปุ่น โดยภาพรวมทำให้คาดการณ์ได้ว่านาโนเทคโนโลยี น่าจะเป็นเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็น กุญแจสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการทำความเข้าใจ ติดตาม และการพัฒนาต่อยอด ในส่วนนาโนเทคโนโลยีด้านนี้สำหรับประเทศไทยจึงเป็นความจำเป็นที่สำคัญ
ในการประชุมครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม รวมไปถึงทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้วยังได้เพิ่มเติมในส่วนความรู้ทางด้านวิศวเภสัชกรรม ที่เป็นวิทยาการที่มีการผสมผสานองค์ความรู้จากการวิจัยระหว่างศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเภสัชกรรมเข้าไปด้วย ตั้งแต่ในเรื่องการออกแบบการทดลอง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองเหตุการณ์ ระบบระบายอากาศ HVAC ในโรงงาน รวมถึงการใช้ process analytical technology (PAT) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากขึ้น รวมไปถึงข้อกำหนดต่างๆที่ กำหนดโดยองค์การอาหารและยาในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องนำมาปรับประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสายงานวิจัย อาจารย์ นักวิชาการด้านต่างๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาโนโทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านเภสัชกรรมและการแพทย์
2. เพื่อให้บุคลากรสายงานวิจัย อาจารย์ นักวิชาการด้านต่างๆ รวมไปถึงเภสัชกรทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการด้านวิศวเภสัชกรรม โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
คำสำคัญ
นาโนเทคโนโลยี, วิศวเภสัชกรรม, การนำส่งยา, การตั้งตำรับ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร0-3424-4463 , 089-9183921