การประชุมวิชาการ
การอบรม \"โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560\"
ชื่อการประชุม การอบรม \"โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-002-01-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 19 -20 มกราคม 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสริม, ยา, เครื่องสำอาง ของประชาชนทุกกลุ่มวัย มีแนวโน้มมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นช่วยบรรเทาอาการโรค บำรุงร่างกาย เพื่อความสวยความงามต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีการลักลอบนำเข้า ผลิต จำหน่าย โดยไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสารต้องห้ามหลายชนิดเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ในบางรายถึงขั้นเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ผลักดัน งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ลงสู่ระดับอำเภอ เพื่อให้ระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคมีความเข้มแข็ง เพื่อกำกับ ดูแลและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับในการกำกับ ดูแล ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ประกอบการ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและการดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน การออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการปฏิบัติงานและข้อกฎหมาย เช่น การขออนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 เป็นต้น จึงมีความจำเป็นในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการกำกับดูแลงานคัมครองผู้บิรโภคจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในการกำกับ ดูแลงานคุ้มครองผุ้บริโภคด้านบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คำสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่