การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-002-02-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ชั้น 7 ตึกนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 19 -23 เมษายน 2560
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางด้วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เครื่องสำอางได้ถูกจัดเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจึงทำให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ ระบบนาโนเวสซิเคิล และระบบไมโคร/นาโนอิมัลชัน เพื่อประโยชน์ในการนำส่งสารสำคัญทางผิวหนัง การเพิ่มความคงตัวให้สารสำคัญในตำรับ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิศักย์ตามต้องการ ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจึงมีความสนใจที่จะเรียนรู้ระบบนำส่งเหล่านี้เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถนำไปแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้น ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดโครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการครั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้นาโนเทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้ระบบไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลช้น ลิโพโซม และนิโอโซม อันประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมระบบนาโนเหล่านี้และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สารเคมีส่วนประกอบ เครื่องมือและขั้นตอนในการเตรียมให้ได้มาซึ่งระบบเหล่านี้ การตรวจสอบ และการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ โดยเฉพาะการศึกษาการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังของสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญประการหนึ่ง ทั้งนี้มีปฏิบัติการที่ให้ผู้เข่ารวมประชุมได้มีส่วนร่วมในการทดลองเตรียมระบบนาโนเหล่านี้และได้เรียนรู้วิธีการประเมินการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังแบบนอกกายโดยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและปฏิบัติการครั้งนี้เข้าใจในส่วนของทฤษฎีมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจหลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมระบบไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน ลิโพโซม และนิโอโซม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินการปลดปล่อยและการซึมผ่านผิวหนังแบบนอกกายของสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลได้
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้
คำสำคัญ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การใช้ระบบไมโครอิมัลชัน นาโนอิมัลช้น ลิโพโซม และนิโอโซม
วิธีสมัครการประชุม
1) ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://pharmce.weebly.com/ 2) ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 174-2-06587-1 ชื่อบัญชี “คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ค่าลงทะเบียน)” 3) ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล์ ce.pharm.chula@gmail.com พร้อมระบุชื่อโครงการอบรม \"การประชุม Cosmetics ครั้งที่ 2\" และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560