การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Community of Pharmacist for Heart and Vascular diseases of Thailand) เรื่อง “Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Community of Pharmacist for Heart and Vascular diseases of Thailand) เรื่อง “Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-003-03-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องเพชร โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 08 -10 มีนาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือดจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับประเทศไทย เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต และการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนไทยเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้กลุ่มโรคดังกล่าวยังทำให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการกลุ่มโรคดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจของสังคมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดและรองรับแผนการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจของประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อสนับสนุนให้ มีการขยายตัวของบทบาทเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ประโยชน์จากยาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยที่สุด
คำสำคัญ
Hathai,เภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ,Cardiovascular