สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่าย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
สถาบันหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการประจำ
หน่วยงานในเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักและช่วยในการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้สนใจ ในนามของ สถาบันหลัก
รหัสสถาบัน ชื่อสถาบันหลัก วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ หน่วยงานในเครือข่าย
0001 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1001 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563 14 
1002 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563 14 
1003 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1004 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1005 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1006 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1007 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563 12 
1008 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1013 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563 17 
1016 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1017 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
1018 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
20 มิ.ย. 2559 19 มิ.ย. 2564
2001 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
2002 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
2003 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
2004 สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
2005 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
2006 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
3001 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
3002 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
3003 สำนักบริหารการสาธารณสุข
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
4001 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
4002 โรงพยาบาลขอนแก่น
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
5001 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
5002 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2563
5003 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
26 ก.ค. 2559 25 ก.ค. 2564