บทความวิชาการ
ชื่อบทความ Dizziness and Vertigo
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล ภ. 20942 ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-002-07-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ก.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 06 ก.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การวินิจฉัยภาวะเวียนศีรษะ (dizziness) ทำได้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากอาการที่พบมักไม่จำเพาะและสามารถพบอาการดังกล่าวในโรคต่าง ๆ ได้หลายโรค ดังนั้นการซักประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค ภาวะเวียนศีรษะเป็นอาการสำคัญที่พบได้ประมาณร้อยละ 3 ของผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปที่ไปพบแพทย์ที่คลินิกและห้องฉุกเฉิน ภาวะเวียนศีรษะสามารถจำแนกได้เป็น 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ ภาวะบ้านหมุน (vertigo), การเสียการทรงตัว (disequilibrium), หน้ามืด (presyncome) หรือมึนงง เป็นลมเหมือนจะยืนไม่อยู่ (lightheadedness)
คำสำคัญ
ภาวะเวียนศีรษะ (dizziness), ภาวะบ้านหมุน (vertigo), Meniere\\\'s disease, Benign paroxysmal positio