บทความวิชาการ
ชื่อบทความ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะ ตากุ้งยิง ในร้านยา
ผู้เขียนบทความ ดร. ภก. ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-02-2559
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.พ. 2559
วันที่หมดอายุ 31 ม.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ตากุ้งยิง เป็นภาวะความผิดปกติทางตาที่พบได้บ่อย และส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาอย่างสมบูรณ์ได้ในร้านยา ตากุ้งยิง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ตากุ้งยิงภายนอก และ ตากุ้งยิงภายใน และอีกภาวะหนึ่งที่มีลักษณะรอยโรคคล้ายกับตากุ้งยิง คือ ภาวะ chalazion สำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทร้านยา เภสัชควรแยกโรคให้ได้ และให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาแก้ปวด ขึ้นอยู่กับรอยโรค อาการ อาการแสดง และความรุนแรงของโรค พร้อมคำแนะนำผู้ป่วยอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องการใช้ยา และการปฏิบัติตัว ในกรณีที่ผู้ป่วยตากุ้งยิงภายนอก และภายใน ที่มีอาการรุนแรงมาก หรือมีภาวะ chalazion ให้พิจารณาการส่งต่อแพทย์ พร้อมเขียนใบส่งต่อข้อมูลอย่างละเอียดทุกครั้ง
คำสำคัญ
ตากุ้งยิงภายนอก ตากุ้งยิงภายใน chalazion