การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์

ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)
และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี) เกินรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง

ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม ผ่านระบบ E-service

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 โปรดศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนการขอรับการประเมินความรู้ฯ ตามเอกสารท้ายนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ